Logger Script NHK

 


 

 

  ID  

  PW  

 


 성명

  I

 희망학기

  I

1월학기 4월학기 7월학기 10월학기

 희망연수기간

  I

 개월

 생년월일

  I

 이메일

  I

@

 연락처

  I

- -

 관심있는 일본어학교

  I

 관심분야

  I

진학위주의 일본어학교    회화위주의 일본어학교
학비가 저렴한학교          워킹비자우대학교

 관심있는 기숙사

  I

 

 관심기숙사

 

맨션형   기숙사형    부동산

 기숙사인실

  I

 인실   예)1인실,2인실,3인실,4인실

 기타상담

  I